วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ณ.วันนี้


วัดป่าเขาอุดมโชค ณ.วันนี้ยังคงความสงบและบรรยากาศดีเหมือนเดิม
มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาทำบุญมิได้ขาด...สาธุ...สาธุ...สาธุ...

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันอาสาฬหบูชา


วันอาสาฬหบูชา  เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการ งานกฐิน ประจำปี ๒๕๕๖

เวลา ๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งองค์กฐินและร่วมถวายองค์กฐิน
เชิญร่วมรับประทารอาหาร
เสร็จพิธี
รายนามเจ้าภาพ
นายสมพร นางประคอง ลีบาง และครอบครัว ร้านสำเริงการเกษตร อ.บ่อไร่

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ชาวบ้านมาช่วยตั้งป้าย

ถนนด้านซ้ายมือไปน้ำตกคลองแก้ว ขวามือเป็นทางเข้าวัดภูเขาที่เห็นไกลๆ เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกที่ขึ้นชื่อ
ของอำเภอบ่อไร่


และยังเป็นต้นทางของระบบปะปาที่ใช้อยู่ในวัดอีกด้วย


ระยะทางจากวัดไปยังน้ำตกคลองแก้วประมาณ 2 กิโลเมตรระบบส่งน้ำมาตามท่อเมนใหญ่

น้ำไหลแรง และมีน้ำปะปาใช้ตลอดทั้งปี

เจริญพรสำหรับคณะญาติโยมที่มาช่วยออกแรงในการตั้งป้ายในวันนี้
เจริญพร